วิธีปิดการใช้งาน Autocomplete ใน Form Inputs

Autocomplete เป็นฟีเจอร์ที่สามารถช่วยประหยัดเวลาของผู้ใช้ได้ โดยการแนะนำข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อกรอกข้อมูลในฟอร์ม แม้ว่าฟีเจอร์นี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่บางครั้งก็อาจเป็นปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้ให้คนอื่นใช้อุปกรณ์ของเรา หรือใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ ในกรณีนี้ผู้ใช้อาจต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์ Autocomplete เวลากรอกข้อมูล หรือฟอร์มที่เฉพาะเจาะจง ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการปิดใช้งาน Autocomplete บน Input Elements

Autocomplete Attribute

แอตทริบิวต์ Autocomplete ใช้สำหรับควบคุมฟีเจอร์นี้ แอตทริบิวต์นี้ สามารถใช้กับองค์ประกอบบนแบบฟอร์มต่างๆ รวมถึงแท็ก Input ได้ แอตทริบิวต์นี้มีค่าที่สามารถใช้งานได้สองค่าคือ "on" และ "off" โดยค่าเริ่มต้นของเบราว์เซอร์จะตั้งค่าเป็น "on" สำหรับแท็ก Input เมื่อกำหนดค่าเป็น "off" เบราว์เซอร์จะไม่แนะนำข้อมูลที่ป้อนไว้ก่อนหน้านี้สำหรับฟิลด์ข้อมูลนั้นๆ

ปิดใช้งาน Autocomplete สำหรับช่องที่ป้อนข้อมูลเฉพาะ

ในการปิดใช้งาน Autocomplete สำหรับฟิลด์ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถใช้โค้ดต่อไปนี้ได้:

<input type="text" name="username" autocomplete="off">
HTML

ในโค้ดด้านบน เราได้เพิ่ม autocomplete="off" ในแท็ก Input และกำหนดค่าเป็น "off" เพื่อปิดใช้งาน Autocomplete สำหรับฟิลด์ข้อมูลนั้นๆ คุณสามารถใช้แอตทริบิวต์นี้กับแท็ก Input อื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น ฟิลด์รหัสผ่าน ฟิลด์อีเมล และฟิลด์ค้นหา

ปิดใช้งาน Autocomplete สำหรับทั้งแบบฟอร์ม

หากคุณต้องการปิดใช้งาน Autocomplete สำหรับฟอร์มทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มแอตทริบิวต์ไปยังองค์ประกอบ form และกำหนดค่าเป็น "off" โดยสามารถใช้โค้ดต่อไปนี้:

<form method="post" action="/submit-form" autocomplete="off">
  <input type="text" name="username">
  <input type="password" name="password">
  <input type="email" name="email">
  <button type="submit">Submit</button>
</form>
HTML

ในโค้ดด้านบน เราได้เพิ่ม autocomplete="off" ในองค์ประกอบ form และกำหนดค่าเป็น "off" นี้จะปิดใช้งาน Autocomplete สำหรับฟิลด์ข้อมูลทั้งหมดภายในฟอร์มนี้

แนวทางการใช้งานที่ดี

เมื่อปิดใช้งาน Autocomplete ควรจำไว้ว่ามันอาจมีผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ ผู้ใช้บางคนอาจให้ความสำคัญกับฟีเจอร์นี้ เนื่องจากมันช่วยประหยัดเวลาและทำให้กรอกฟอร์มได้ง่ายขึ้น ดังนั้น แนะนำให้ปิดการใช้งานเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น เช่น เมื่อผู้ใช้ทำงานบนคอมพิวเตอร์สาธารณะ

หลักการที่ดีที่สุดคือใช้แอตทริบิวต์เฉพาะสำหรับฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการ เช่น ฟิลด์ค้นหาหรือฟิลด์อีเมล เพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดีขึ้น

51 Prompts สำหรับ ChatGPT เพื่อช่วยเขียนเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์

51 Prompts การเขียนเป็นศิลป์ของการสื่อสารที่เรียบง่าย แต่บางครั้งก็อาจทำให้เราต้องพบกับหน้ากระดาษว่างๆ และขาดแรงบันดาลใจ ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ อย่าตกใจ! เพราะเรามีรายการ 51 Prompts สำหรับ ChatGPT ที่จะช่วยคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นบล็อกเกอร์ นักสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ หรือแค่ต้องการเพิ่มทักษะการเขียน ก็สามารถใช้ Prompts ของเราเพื่อสร้างไอเดียใหม่ๆ ได้ง่าย

ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวม 51 Prompts สำหรับ ChatGPT ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในหลายกรณี เช่น การทำ SEO, กลยุทธ์การสร้างรายได้ และอื่นๆ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนมือโปรหรือผู้เริ่มต้น เรามั่นใจว่าข้อเสนอแนะของเราจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาฝีมือการเขียนของคุณ และหาแรงบันดาลใจในการเขียนเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเริ่มกันเลย!

มาเริ่มต้นกันเลยกับ 51 Prompts สำหรับ ChatGPT

การเขียนโน้มน้าวใจ

Write a {blog post, product description, email, landing page} that convinces your audience to {take action} using persuasive language and psychological triggers.

พาดหัวข่าวที่ดึงดูดความสนใจ

Write {3, 5, 10} attention-grabbing headlines for your {blog post, article, product page} that make your readers want to click and read more.

การสร้างรายได้จากบล็อก

Develop a monetization strategy for your {blog or website} that includes affiliate marketing, sponsored content, or digital product sales to generate income.

โครงร่างโพสต์บล็อก

Develop an outline for a blog post related to your {industry or niche} that organizes your ideas, research, and data into a clear and structured format.

รายละเอียดสินค้า

Write a compelling product description for your {product or service} that highlights its key features, benefits, and use cases, and showcases its unique selling proposition (USP).

ตอบคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ

Craft a 30-second elevator pitch for your {product or service} that highlights its unique value proposition and leaves a lasting impression.

การเล่าเรื่องที่น่าสนใจ

Write a {blog post, social media post, product description} that tells a compelling story about your {product, brand, or personal experience} to engage and inspire your audience.

เนื้อหาปฏิทิน

Create a comprehensive content calendar for your blog or social media channels that outlines the topics, formats, and publishing dates for the next 3-6 months.

Email Funnel

Write a three-part email funnel sequence for your {product or service} that effectively nurtures leads, builds trust, and converts prospects into customers.

การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO

Write a {blog post, article, product description} that is optimized for SEO by incorporating relevant keywords, meta descriptions, and internal links.

การเพิ่มประสิทธิภาพ Call-to-Action

Optimize your {blog, website, landing page} call-to-action buttons by testing different wording, colors, and placements to increase your conversion rates.

การส่งเสริมเนื้อหา

Promote your {blog, product, service} by creating a promotional plan that includes email marketing, social media advertising, and influencer outreach.

การอัปเกรดเนื้อหา

Create content upgrades such as cheatsheet, checklists, templates, or worksheets for your {blog, ebook, online course} to provide extra value and encourage your audience to subscribe or buy.

A/B Testing

Run A/B tests on your {blog, website, email} by experimenting with different headlines, images, and layouts to improve your user experience and engagement.

การเล่าเรื่องของแบรนด์

Tell your brand story through {video, podcast, social media} by sharing your mission, vision, and values to connect with your audience on a deeper level.

ไอเดียเนื้อหา

Brainstorm new content ideas for your {blog, social media, podcast} by using tools such as Google Trends, BuzzSumo, or Quora to identify trending topics and keywords.

การวางแผนเนื้อหา

Create a content calendar for your {blog, social media, email} by mapping out your topics, deadlines, and promotion strategies to stay organized and consistent.

Email Marketing

Write a series of {welcome, nurture, promotional} emails for your {blog, product, service} that engage your subscribers, build trust, and drive sales.

การเพิ่มประสิทธิภาพหน้า Landing Page

Optimize your landing page by simplifying your messaging, adding social proof, and testing different elements such as headlines, images, and forms to increase your conversion rates.

เอกลักษณ์ของแบรนด์

Define your brand identity by creating a brand board that includes your logo, colors, fonts, and imagery to ensure consistency and recognition across all your marketing materials.

แนวคิดโพสต์บล็อก

Brainstorm five blog post ideas for your niche that provide value to your audience and align with your brand.

การเขียนเวิร์กโฟลว์

Create a writing workflow that includes ideation, outlining, drafting, revising, and editing to help you write more efficiently.

กลุ่มเป้าหมาย

Define your target audience by creating buyer personas that include demographics, psychographics, and pain points.

Calls to Action

Write three compelling calls to action for your website or blog that encourage your audience to take the desired action.

การเขียนหัวเรื่อง

Write five attention-grabbing headlines for your blog post that entice your audience to click and read more.

Copy Editing

Edit a piece of your writing for grammar, spelling, punctuation, and style to ensure it's error-free and professional.

Email Marketing

Write a promotional email that introduces your {product or service} and offers a discount or free trial to your subscribers.

กลยุทธ์เนื้อหา

Create a content strategy that aligns with your business goals, target audience, and SEO best practices to drive traffic and conversions.

โพสต์โซเชียลมีเดีย

Write three social media posts that promote your latest blog post or offer and use engaging visuals and hashtags to increase engagement.

การเล่าเรื่อง

Craft a compelling story that resonates with your audience and highlights your brand's values, mission, or journey.

ข้อเสนอที่มีค่า

Define your {product or service}'s unique value proposition by highlighting its features, benefits, and competitive advantage.

ทักษะการสัมภาษณ์

Develop your interviewing skills by preparing questions, active listening, and asking follow-up questions to capture insightful quotes.

การเขียน SEO

Optimize your blog post for SEO by conducting keyword research, using header tags, meta description, and internal and external links.

การอัพไซเคิลเนื้อหา

Repurpose your old blog post into a new format, such as a video, podcast, infographic, or slideshow, to reach a wider audience.

เนื้อหาจดหมายข่าว

Create a newsletter that features your latest blog post, company news, and special offers that provide value to your subscribers.

โทนการเขียน

Develop your writing tone by selecting a voice, tone, and style that match your brand personality and audience preferences.

Guest Blogging

Pitch a guest blog post idea to a relevant publication that aligns with your niche and target audience and provides backlinks to your site.

Storyboarding

Storyboard a video or animation that explains your {product or service} and its benefits to your target audience.

นิสัยการเขียน

Develop good writing habits by setting goals, creating a schedule, avoiding distractions, and seeking feedback from peers.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Write a press release that announces your {product or service}'s new features, milestones, or partnerships and distributes it to relevant media outlets.

เนื้อหาวิดีโอ

Produce a short video content piece for your {product or service} that is informative, engaging, and shareable across social media platforms.

SEO Keyword Research

Conduct keyword research to identify the top search terms related to your {topic} and incorporate them into your website or blog for improved SEO.

แนวคิดเนื้อหาภาพ

Create a visually stunning infographic that simplifies a complex topic related to your {industry or niche} and presents it in an engaging and informative way.

คำบรรยายสื่อโซเชียล

Write an attention-grabbing social media caption for your {product or service} that sparks curiosity and encourages engagement with your brand.

บุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมาย

Create a detailed target audience persona for your {blog, brand, product} by researching and analyzing your ideal customer's demographics, interests, and pain points.

ข้อเสนอคุณค่าที่ไม่ซ้ำใคร

Craft a unique value proposition for your {product, brand, service} that differentiates you from your competitors and resonates with your target audience.

กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย

Develop a social media strategy for your {blog, brand, product} by identifying the most relevant platforms, creating a content calendar, and engaging with your followers.

Guest Posting

Write a {guest post, collaboration post, sponsored post} for a reputable {blog, website, publication} in your niche to increase your exposure and build your authority.

การนำเนื้อหากลับมาใช้ใหม่

Repurpose your existing {blog posts, videos, podcasts} into different formats such as infographics, ebooks, or webinars to reach a wider audience and provide more value.

เสียงของแบรนด์

Define your brand voice by creating a style guide that outlines your tone, language, and messaging across all your {blog, website, social media} channels.

คำรับรองจากลูกค้า

Give ideas to collect and showcase customer testimonials for your {product or service} on your website, social media, or marketing materials to build credibility and trust with potential customers.

บทสรุป

อย่าให้ข้อจำกัดในการเขียนมารบกวนคุณ ด้วยความช่วยเหลือของ ChatGPT คุณจะได้รับแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันสิ้นสุด ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนมืออาชีพหรือเพิ่งเริ่มต้น 51 Prompts เหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างไอเดียใหม่ๆได้ และเป็นผู้สร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย

8 เทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกในปี 2023 มีอะไรบ้าง?

เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ได้มาไกลมากแล้ว ตั้งแต่การตอบคำถามที่เรียบง่ายและการเล่นหมากรุก จนถึงการแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ซับซ้อน และการพยากรณ์แนวโน้มในอนาคต และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต แม้จะมีมุมมองที่น่ากังวลเกี่ยวกับการว่างงานจำนวนมาก เนื่องจากระบบอัตโนมัติของ AI สามารถผลิตสินค้าและการดำเนินงานแทนเราได้ แต่ความจริงคือการใช้เทคโนโลยี AI ล่าสุดเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การทำงานและการวิเคราะห์ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว บทความนี้จะเป็นไกด์ที่จะยกเลิกความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับ AI และเปิดโอกาสให้มากขึ้นโดยแสดงแนวโน้มที่ยอดเยี่ยมใน 8 หัวข้อสำคัญของ AI ในปี 2023 นี้

8 แนวโน้มเกี่ยวกับ AI ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกในปี 2023

ค้นพบเทรนด์ AI ที่สำคัญในปี 2023 ด้วย 8 แนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเรา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI ล่าสุดในการพยากรณ์แนวโน้มของธุรกิจและการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

Low-Code/No-Code AI

Gartner คาดการณ์ว่าการปรับปรุง AI ด้วย Low-Code ส่วนใหญ่ จะเปลี่ยนเป็นผู้ใช้งานแบบ No-Code มากถึง 80% ในปี 2026 โดยที่การมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นของคนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ในโลกของ AI จะทำให้มีการใช้งานแบบประชาธิปไตยในธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็กก็สามารถใช้เทคโนโลยี AI ได้อย่างง่ายดายผ่านแพลตฟอร์ม No-Code เช่น Sway AI ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโปรเจกต์สามารถปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์ และการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่มี 50% ของธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ยอมเชื่อว่าการพัฒนา Low-Code จะลดความเชื่อมั่นในทีมพัฒนาและทีมสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของบริษัทได้อย่างมาก

Augmented Analytics แนวคิดใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูล

Augmented analytics เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยให้เครื่องมือ AI สามารถช่วยในการเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้ Machine Learning (ML) และ Natural Language Processing (NLP) เพื่อเสริมสร้างวิธีการสำรวจข้อมูลที่แพร่หลายในปัจจุบัน แต่ละธุรกิจก็ได้ใช้ Augmented Analytics เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าใจข้อมูลและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

Gartner ได้ทำการทำนายว่า โดยปี 2025 จะมีการสร้างเรื่องราวของข้อมูลถึง 75% โดยอัตโนมัติโดยใช้เทคนิค Augmented Analytics ซึ่งเป็นแนวโน้มที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบัน แนวโน้มนี้จะทำให้ผู้ใช้งานธุรกิจและผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลขั้นลึกและอัตโนมัติในการระบุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญโดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการทำงานกับข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Augmented Analytics เป็นแนวโน้มที่สำคัญและมีอนาคตในการใช้งาน AI

Cybersecurity AI

ในปีที่แล้ว ค่าเฉลี่ยของค่าเสียหายจากการละเมิดข้อมูลในสหรัฐอเมริกาเป็น 9.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายงาน Electric Cybersecurity ปี 2022 ยังกล่าวไว้ว่าอย่างน้อย 67% ของธุรกิจขนาดเล็กเคยประสบการณ์การละเมิดความปลอดภัยมากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งอาจมีผลต่อแนวโน้ม AI ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลในปีถัดไป

AI จะถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานเนื่องจากมีผู้ใช้งานที่ทำงานแบบ Remote มากถึง 51% ของคนงานในปัจจุบัน นอกจากนี้โปรแกรมการสังเกตการณ์ขั้นสูงนี้ ยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เครือข่าย แอปพลิเคชัน และเซิร์ฟเวอร์ด้วย เพื่อให้การตรวจสอบพนักงานออกมาแบบเรียลไทม์ มีการให้บริการ Cloud-Based และการตรวจพบปัญหาต่างๆล่วงหน้า โดยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงาน

AI ในโลกของศิลปะ

MidjourneyAI ได้เปลี่ยนโลกด้วยอัลกอริทึมของ Machine Learning (ML) ที่สร้างภาพที่ไม่เหมือนกันจากข้อความที่ให้ในการสร้างชิ้นส่วนจากข้อมูลจำนวนมากที่ถูกโหลดล่วงหน้า ศิลปะสร้างสรรค์จะพัฒนาความหลากหลายของการใช้งานอย่างต่อเนื่องด้วยการเคลื่อนไหวของระบบฮาร์ดแวร์ที่มีความเร็วและความไวต่อการดำเนินงานมากขึ้น

เมื่อนักการตลาดเริ่มเข้าใจศักยภาพความสามารถของ Generative Art ในการเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์แล้ว คุณภาพของ Generative Art จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสิ่งสร้างสรรค์ที่น่าสนใจและมีคุณค่ามากขึ้น ทำให้ Generative Art เป็นหนึ่งในแนวโน้มของ AI ที่น่าสนใจในปี 2023

การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI มากขึ้น

ตามที่อ้างอิงใน Nature Machine Intelligence study ว่าอนาคตอยู่ที่ความร่วมมือระหว่างมนุษย์กับ AI ไม่ใช่การแทนที่กันเอง การใช้เครื่องจักรที่มีระบบ AI อยู่ภายใน จะช่วยให้มนุษย์ปลดปล่อยจากงานที่เหนื่อย ในการทำอะไรซ้ำซ้อน ซ้ำไปซ้ำมา ลดการตอบสนองต่อความล้มเหลวของการดำเนินงาน และปรับปรุงกลไกการรักษาความปลอดภัย บางส่วนของพัฒนาการเหล่านี้ได้เข้ามาใช้ในบางอุตสาหกรรมบางส่วน เช่น:

Generative AI การปรับแต่งในแบบของคุณ และการสร้าง AI

ความนิยมของ ChatGPT4 ได้เปิดเผยศักยภาพของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ และความสำคัญของการปรับแต่งเนื้อหาการตลาดที่สอดคล้องกับผู้บริโภคโดยไม่ต้องเขียนเอง ดังนั้นแนวโน้มอีกอย่างที่ควรสังเกตคือ การเพิ่มขึ้นของ AI-Optimized Hyper-Personalization ในการตลาดต่างๆ

AI จะรวมการพัฒนาล่าสุดในการสร้าง Neural Network เชิงลึก และเทคนิคการประมวลผลเสียง วิดีโอ และภาพ เพื่อปรับแต่งข้อความของแบรนด์ตามบุคลิกในโลกไซเบอร์ของผู้บริโภคแต่ละคน แนวโน้มนี้จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบันเทิงและอีคอมเมิร์ซ

Edge AI

เมื่อ AI พบกับ Edge Computing ผลลัพธ์ที่ได้จะเรียกว่า Edge AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านการประมวลผลขั้นต่อไปที่จะกระจายอำนาจให้กับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด Edge Computing ทำให้การวิเคราะห์เข้าใกล้แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น หมายความว่าแหล่งข้อมูลมีข้อกำหนดด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์

แม้ว่า Edge AI จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่มีโอกาสทางตลาดใหญ่มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2027 โดยมีการใช้งานมากขึ้นเนื่องจาก Internet of Things (IoT) ที่เพิ่มมากขึ้น ในความเป็นจริง Edge AI กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมันช่วยลดการใช้พลังงานอย่างมาก ด้วยการวิเคราะห์แบบท้องถิ่นและลดความกังวลในด้านความเป็นส่วนตัว เพราะไม่ต้องอัพโหลดข้อมูลไปยังระบบคอมพิวเตอร์ภายนอก

Digital Twin

Digital Twin เป็นการสร้างรูปถ่ายจำลองของวัตถุจริงโดยใช้โมเดลแบบ Machine Learning เพื่อสร้างจำลองสำหรับสิ่งของทางกายภาพและสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาในเวลาจริง ไฟล์รูปแบบ glTF คือผลลัพธ์จากการร่วมมือระหว่างดิจิทัลทวินและ Generative AI ที่ส่งผลให้การแบ่งปันแบบจำลอง 3 มิติและเครื่องมือต่างๆ ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ การปรับปรุงโซลูชันการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิต การทดสอบโปรโตไทป์และการออกแบบแนวคิดสถาปัตยกรรม การตรวจสุขภาพของมนุษย์ ผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัลทวินนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และบริษัทอย่างเช่น Bentley, Siemens และ General Electric ได้ทำเครื่องหมายอาณาเขตของตนในเมตาเวิร์สโครงสร้างพื้นฐานแล้ว โดยการนำเสนอการเชื่อมต่อจุดข้อมูลระหว่างระบบซอฟต์แวร์ทวินดิจิตอลต่าง ๆ

เรียนรู้เทคโนโลยี AI ได้ที่ Oxytuts

ด้วยความแพร่หลายของ AI ในชีวิตของเราในอนาคต นักคิดระดับสูง นักการตลาด และผู้สร้างเนื้อหาจำเป็นต้องติดตามแนวโน้ม AI ที่รุนแรงล่าสุดและทำการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้อง และเติบโตกับกลยุทธ์ธุรกิจของคุณด้วยคอร์ส AI และ ML ที่ครอบคลุมทั้งหมดนี้จาก Oxytuts