51 Prompts สำหรับ ChatGPT เพื่อช่วยเขียนเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์

51 Prompts การเขียนเป็นศิลป์ของการสื่อสารที่เรียบง่าย แต่บางครั้งก็อาจทำให้เราต้องพบกับหน้ากระดาษว่างๆ และขาดแรงบันดาลใจ ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ อย่าตกใจ! เพราะเรามีรายการ 51 Prompts สำหรับ ChatGPT ที่จะช่วยคุณได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นบล็อกเกอร์ นักสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ หรือแค่ต้องการเพิ่มทักษะการเขียน ก็สามารถใช้ Prompts ของเราเพื่อสร้างไอเดียใหม่ๆ ได้ง่าย

ในคู่มือนี้ เราได้รวบรวม 51 Prompts สำหรับ ChatGPT ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในหลายกรณี เช่น การทำ SEO, กลยุทธ์การสร้างรายได้ และอื่นๆ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนมือโปรหรือผู้เริ่มต้น เรามั่นใจว่าข้อเสนอแนะของเราจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาฝีมือการเขียนของคุณ และหาแรงบันดาลใจในการเขียนเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเริ่มกันเลย!

มาเริ่มต้นกันเลยกับ 51 Prompts สำหรับ ChatGPT

การเขียนโน้มน้าวใจ

Write a {blog post, product description, email, landing page} that convinces your audience to {take action} using persuasive language and psychological triggers.

พาดหัวข่าวที่ดึงดูดความสนใจ

Write {3, 5, 10} attention-grabbing headlines for your {blog post, article, product page} that make your readers want to click and read more.

การสร้างรายได้จากบล็อก

Develop a monetization strategy for your {blog or website} that includes affiliate marketing, sponsored content, or digital product sales to generate income.

โครงร่างโพสต์บล็อก

Develop an outline for a blog post related to your {industry or niche} that organizes your ideas, research, and data into a clear and structured format.

รายละเอียดสินค้า

Write a compelling product description for your {product or service} that highlights its key features, benefits, and use cases, and showcases its unique selling proposition (USP).

ตอบคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ

Craft a 30-second elevator pitch for your {product or service} that highlights its unique value proposition and leaves a lasting impression.

การเล่าเรื่องที่น่าสนใจ

Write a {blog post, social media post, product description} that tells a compelling story about your {product, brand, or personal experience} to engage and inspire your audience.

เนื้อหาปฏิทิน

Create a comprehensive content calendar for your blog or social media channels that outlines the topics, formats, and publishing dates for the next 3-6 months.

Email Funnel

Write a three-part email funnel sequence for your {product or service} that effectively nurtures leads, builds trust, and converts prospects into customers.

การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO

Write a {blog post, article, product description} that is optimized for SEO by incorporating relevant keywords, meta descriptions, and internal links.

การเพิ่มประสิทธิภาพ Call-to-Action

Optimize your {blog, website, landing page} call-to-action buttons by testing different wording, colors, and placements to increase your conversion rates.

การส่งเสริมเนื้อหา

Promote your {blog, product, service} by creating a promotional plan that includes email marketing, social media advertising, and influencer outreach.

การอัปเกรดเนื้อหา

Create content upgrades such as cheatsheet, checklists, templates, or worksheets for your {blog, ebook, online course} to provide extra value and encourage your audience to subscribe or buy.

A/B Testing

Run A/B tests on your {blog, website, email} by experimenting with different headlines, images, and layouts to improve your user experience and engagement.

การเล่าเรื่องของแบรนด์

Tell your brand story through {video, podcast, social media} by sharing your mission, vision, and values to connect with your audience on a deeper level.

ไอเดียเนื้อหา

Brainstorm new content ideas for your {blog, social media, podcast} by using tools such as Google Trends, BuzzSumo, or Quora to identify trending topics and keywords.

การวางแผนเนื้อหา

Create a content calendar for your {blog, social media, email} by mapping out your topics, deadlines, and promotion strategies to stay organized and consistent.

Email Marketing

Write a series of {welcome, nurture, promotional} emails for your {blog, product, service} that engage your subscribers, build trust, and drive sales.

การเพิ่มประสิทธิภาพหน้า Landing Page

Optimize your landing page by simplifying your messaging, adding social proof, and testing different elements such as headlines, images, and forms to increase your conversion rates.

เอกลักษณ์ของแบรนด์

Define your brand identity by creating a brand board that includes your logo, colors, fonts, and imagery to ensure consistency and recognition across all your marketing materials.

แนวคิดโพสต์บล็อก

Brainstorm five blog post ideas for your niche that provide value to your audience and align with your brand.

การเขียนเวิร์กโฟลว์

Create a writing workflow that includes ideation, outlining, drafting, revising, and editing to help you write more efficiently.

กลุ่มเป้าหมาย

Define your target audience by creating buyer personas that include demographics, psychographics, and pain points.

Calls to Action

Write three compelling calls to action for your website or blog that encourage your audience to take the desired action.

การเขียนหัวเรื่อง

Write five attention-grabbing headlines for your blog post that entice your audience to click and read more.

Copy Editing

Edit a piece of your writing for grammar, spelling, punctuation, and style to ensure it's error-free and professional.

Email Marketing

Write a promotional email that introduces your {product or service} and offers a discount or free trial to your subscribers.

กลยุทธ์เนื้อหา

Create a content strategy that aligns with your business goals, target audience, and SEO best practices to drive traffic and conversions.

โพสต์โซเชียลมีเดีย

Write three social media posts that promote your latest blog post or offer and use engaging visuals and hashtags to increase engagement.

การเล่าเรื่อง

Craft a compelling story that resonates with your audience and highlights your brand's values, mission, or journey.

ข้อเสนอที่มีค่า

Define your {product or service}'s unique value proposition by highlighting its features, benefits, and competitive advantage.

ทักษะการสัมภาษณ์

Develop your interviewing skills by preparing questions, active listening, and asking follow-up questions to capture insightful quotes.

การเขียน SEO

Optimize your blog post for SEO by conducting keyword research, using header tags, meta description, and internal and external links.

การอัพไซเคิลเนื้อหา

Repurpose your old blog post into a new format, such as a video, podcast, infographic, or slideshow, to reach a wider audience.

เนื้อหาจดหมายข่าว

Create a newsletter that features your latest blog post, company news, and special offers that provide value to your subscribers.

โทนการเขียน

Develop your writing tone by selecting a voice, tone, and style that match your brand personality and audience preferences.

Guest Blogging

Pitch a guest blog post idea to a relevant publication that aligns with your niche and target audience and provides backlinks to your site.

Storyboarding

Storyboard a video or animation that explains your {product or service} and its benefits to your target audience.

นิสัยการเขียน

Develop good writing habits by setting goals, creating a schedule, avoiding distractions, and seeking feedback from peers.

ข่าวประชาสัมพันธ์

Write a press release that announces your {product or service}'s new features, milestones, or partnerships and distributes it to relevant media outlets.

เนื้อหาวิดีโอ

Produce a short video content piece for your {product or service} that is informative, engaging, and shareable across social media platforms.

SEO Keyword Research

Conduct keyword research to identify the top search terms related to your {topic} and incorporate them into your website or blog for improved SEO.

แนวคิดเนื้อหาภาพ

Create a visually stunning infographic that simplifies a complex topic related to your {industry or niche} and presents it in an engaging and informative way.

คำบรรยายสื่อโซเชียล

Write an attention-grabbing social media caption for your {product or service} that sparks curiosity and encourages engagement with your brand.

บุคลิกภาพของกลุ่มเป้าหมาย

Create a detailed target audience persona for your {blog, brand, product} by researching and analyzing your ideal customer's demographics, interests, and pain points.

ข้อเสนอคุณค่าที่ไม่ซ้ำใคร

Craft a unique value proposition for your {product, brand, service} that differentiates you from your competitors and resonates with your target audience.

กลยุทธ์โซเชียลมีเดีย

Develop a social media strategy for your {blog, brand, product} by identifying the most relevant platforms, creating a content calendar, and engaging with your followers.

Guest Posting

Write a {guest post, collaboration post, sponsored post} for a reputable {blog, website, publication} in your niche to increase your exposure and build your authority.

การนำเนื้อหากลับมาใช้ใหม่

Repurpose your existing {blog posts, videos, podcasts} into different formats such as infographics, ebooks, or webinars to reach a wider audience and provide more value.

เสียงของแบรนด์

Define your brand voice by creating a style guide that outlines your tone, language, and messaging across all your {blog, website, social media} channels.

คำรับรองจากลูกค้า

Give ideas to collect and showcase customer testimonials for your {product or service} on your website, social media, or marketing materials to build credibility and trust with potential customers.

บทสรุป

อย่าให้ข้อจำกัดในการเขียนมารบกวนคุณ ด้วยความช่วยเหลือของ ChatGPT คุณจะได้รับแรงบันดาลใจที่ไม่มีวันสิ้นสุด ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนมืออาชีพหรือเพิ่งเริ่มต้น 51 Prompts เหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างไอเดียใหม่ๆได้ และเป็นผู้สร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *